Skjåk Almenning

Skjåk Almenning ligg lengst vest i Oppland fylke, der austland møter vestland, i grensestrøka mot Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Naturen er vakker og storslått, med slake flyer i aust, og kvasse tindar og brear i vest. Skjåk er den mest nedbørfattige kommunen i landet, og somrane er vanlegvis tørre og varme – medan områda vestover er snøsikre vinterstid.

Almenninga dekkjer eit landareal på i alt ca. 2 millionar dekar, og eigedomen utgjer 95 % av arealet i Skjåk kommune.
Det aller meste er høgfjellsområde. Arealet fordeler seg prosentvis om lag slik: 83 % fjell og vidde, 6 % brear, 5 % vatn og vassdrag, 6 % skog – av dette 93 000 dekar produktiv skog (furu). Det lågaste punktet, litt vest for Nordberg kyrkje, er 420 m.o.h., og den høgste fjelltoppen er Nørdre Hestbrepiggen på 2172 m.o.h.

I Skjåk har vi to store verneområde, Reinheimen nasjonalpark i nord, og Breheimen nasjonalpark i sør. I tillegg har vi to større naturreservat, Hondsrøve og Einstullie, som er oppretta for å ta vare på gamal urskogprega furuskog med spesielle artar knytt til dette økosystemet. Området vårt har tydelegvis vore forvalta godt, med høg verneverdi – sidan nær 80 % av arealet til Skjåk Almenning har fått vernestatus. Enten som landskapsvernområde, nasjonalpark eller naturreservat. Dette gje enkelte avgrensingar i bruk av området, men kan også skape moglegheiter innanfor næringsutvikling.

Les meir på nettsida til Skjåk Almenning: