Personvern

For å kunne utføre dei lovpålagte oppgåvene våre og yte gode tenester til innbyggjarane treng Skjak.no å hente inn og bruke personopplysningar. Når Skjak.no innhentar og brukar personopplysningar skjer det som regel med heimel i lov og forskrift. Vi ynskjer at du skal føle deg trygg på at gjeldande lovar og reglar blir fylgt ved bruk av dei elektroniske løysingane våre. Sikker behandling av informasjon vil til ei kvar tid dokumenterast etter gjeldande lover og regelverk. Informasjonen som brukaren blir bede om å oppgi er: Namn, e-post og ei melding. Eit integrert skjema brukaren kan sende inn opplysningar til, er  for å yte best mogleg service, og å svare på dei spørsmåla brukaren måtte ha. Informasjon vi har fått frå brukaren blir henta frå kontaktskjema/meldingsboks. Det er frivillig om brukaren ønskjer å oppgi sine opplysningar. Ønskjer brukaren å ikkje oppgi noko informasjon, blir det gjeve moglegheit til å sende inn ein e-post.

Denne nettsida brukar informasjonskapslar (cookies). Ifølgje Ekomlova skal alle som besøkjer ei nettside med informasjonskapslar få informasjon om at webområdet inneheld informasjonskapslar, kva informasjonskapslar blir brukt til og korleis informasjonskapslar kan bli unngått. Ein informasjonskapsel er ein liten tekstfil som lastas ned og lagrast på brukaren si datamaskin når brukaren opnar ei nettside. Slik kan nettsida kjenne att brukaren si datamaskin neste gong han eller ho besøker nettsida (skjak.no). Ein informasjonskapsel er passiv og kan ikkje spreie datavirus eller annan skadeleg programvare.

I dag er det ekomloven og ePrivacy-direktivet på den eine sida, og personopplysningsloven og personvernforordninga (GDPR) på den andre sida, som regulerer bruk av cookies.

Informasjonskapslar blir brukt som eit verktøy til å:

  • Lagre innstillinger for korleis ei nettside skal visast (oppløysning, språk)
  • Slå på kryptering av Internett-overføring av sensitiv informasjon.
  • Observere åtferden til brukarane på nettsida, og såleis gje verdifull informasjon om korleis nettsida kan vidareutviklast.  

Denne nettsida brukar informasjonskapslar for å måle trafikk. Saman med web-tenesta Google Analytics samlar informasjonskapslar besøksstatistikk frå nettsida. Denne verdifulle informasjonen blir så brukt til å forbetre innhaldet på nettsida og såleis gje ein betre brukaroppleving. Informasjonskapslar blir også brukt til å hugse språkvalet ditt til neste gong du besøker nettsida med same nettlesar. Ingen av opplysningane vi får inn via informasjonskapslar, blir brukt til å identifisere enkeltpersonar.

Informasjonskapslar kan berre brukast med løyve frå brukaren.